The Place and Importance of Associations in Strengthening Trade Unions

MA. Ali Ihsan Çelen

Abstract


Developments in the globalization process play an important role in the power loss of trade unions. This situation reveals the problems of unionization in the current industrial relations system. At this point, associations with aspects similar to the trade unions and important non-governmental organizations (NGOs), have an important place in terms of understanding the position, the importance, and the functions of today's industrial relations system where different ways of solutions are sought for unionism. In this context, this investigation focuses on the role, importance and functions of associations in the protection and reinforcement of the existing forces of the trade unions.

The investigation aims to evaluate the position, importance and the potential functions of the associations in development of new strategies for strengthening the trade unions, and to suggest new ideas on this direction. The topic (in the direction of the determined purpose) was evaluated under the titles of ‘change and transformation in trade unionism’, ‘new strategies discussed and developed in the process of strengthening the trade unions’, and ‘the associations in development of new strategies’. According to basic findings, in the process of the re-empowerment of trade unions, associations are emerging as important NGOs in the realization of positive scenarios and taking precautions against negative scenarios. In conclusion; besides unionization, importance should be attached to association in every matter. In this process, associations should function in the independent status, in the dependent status, and in the core status.


Keywords


Trade Unions; Associations; Organizations; New Strategies; New Functions.

References


Alper Y., (2015),“Küreselleşme ve Küreselleşmenin Sosyal Sorunları”, Editör A. Tokol, Y. Alper, Sosyal Politika (ss. 37-63). Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım.

Altıparmak A., (2001),“Türk Sendikacılığında Güven Bunalımı”, Ankara: İsmat Yayıncılık.

Balcı Y., (1999),“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, İstanbul: Alfa Yayınları.

Çetik M. ve Akkaya Y., (1999),“Türkiye’de Endüstri İlişkileri”, İstanbul: Numune Matbaacılık.

Dicle A., (1980),“Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma”, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Ekin E., (1994),“Endüstri İlişkileri”, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.

Esener T. veGümrükçüoğlu, Y.B., (2014),“Sendika Hukuku”, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

ETUC, (2010),“Birlikte Çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sendikalar”, Brüksel.

Gülmez M., (1998),“Dernek Kurma Hakkını Düzenleyen Yasalar”,Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt:1, ss.292-295.

Işıklı A., (2003),“Gerçek Örgütlenme Sendikacılık”, Ankara: İmge Kitapevi.

Kaboğlu İ., (1989),“Kolektif Özgürlükler”, Diyarbakır: DÜHF Yayınları.

Kağnıcıoğlu D., (2010),“Endüstri İlişkileri”, Editör B. Uçkan, D. Kağnıcıoğlu, Endüstri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler,ss. 277-299, Eskişehir: AÖF yayınları.

Karakışla Y.S., (2011),“Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine İşçiler 1839-1950”, Derleyenler D. Quataert, E. J.Zürcher,Osmanlı Sanayi İşçisi Sınıfının Doğuşu 1839-1923. İstanbul: İletişim Yayınevi.

Koray M., (1994),“Değişen Koşullarda Sendikacılık”, İstanbul: TÜSES.

Mahiroğulları A., (2016),“Dünya’da ve Türkiye’de Sendikacılık”, Bursa: Ekin Basım-Yayın Dağıtım.

Narmanlıoğlu Ü., (2013),“İş Hukuku II, Toplu İlişkiler”, İstanbul: Beta Yayınevi.

OECD, (2017) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN, [Accessed on April 14]

Selamoğlu A., (2003),“İşçi Sendikacılığında Yeniden Yapılanma ve Örgütlenme Modeli”,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt. 6, Sayı. 2, 63-98.

Selamoğlu A., (2008),“Türkiye’de İşçi Sendikalarının Ve Konfederasyonların Web Siteleri İçerik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme”, http://www.calismatoplum.org/sayi17/selamoglu-ozsoy.pdf, [Accessed on April 14, 2017]

Sezer, T. D. (2008). Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Gelişim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:1.

Stuart S. ve Harwood P., (2011),“SocialMedia AndItsImpact On Employers And Trade Union”http://www.acas.org.uk/media/pdf/a/i/social_media_FINAL_3108111.pdf, [Accessed on April 14, 2017]

Talas C., (?),“Toplumsal Ekonomi”, Ankara: İmge Kitapevi.

Talas C., (1983),“Sosyal Ekonomi”, Ankara: Sevinç Matbaası.

Tokol A., (2015),“Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler”, Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım.

Yazıcı E., (?),“Osmanlı’dan Günümüze Türk İşçi Hareketleri ve Türk Harb-İş”, Ankara: Türk Harb-İş Sendikası Eğitim Yayınları.

Yorgun S., (2007),“Dirilişin Eşiğinde Sendikalar, Yeni Eğilimler Yeni Stratejiler”, Bursa: Ekin Basım-Yayın Dağıtım. Available from: http://www.ordugazete.com/isci-dernegi-4kurulus-yilini-kutladi/HaberDetay/4079, [Accessed on April 14, 2017]


Full Text: PDF

DOI: 10.21113/iir.v7i2.338

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ali ihsan CELEN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
x
Message