Several criminal, phenomenological and etiological features of criminal offences of counterfeiting money in Kosovo

  • MSc. Milot Krasniqi
Keywords: Counterfeit money, manufacturing, modification, circulation,

Abstract

The Republic of Kosovo is making efforts as a young state to strengthen rule of law and efficiently combat criminality in general, and specifically organized crime, as a condition for its journey towards European integration perspectives.

 For a normal functioning of the economic system, the safety and protection of controlled circulation of money are of vital importance. In this direction, the state takes actions and measures to ensure that manufacturing and emissions of banknotes and bonds are undertaken by competent authorities, such as the Central Bank, and render impossible the counterfeiting of money. In Kosovo, money counterfeiting is not widely studied. Consequently, there are no recent research papers over the time when these offences have marked rather high records. This circumstance, and especially the fact that these offences are rather frequent in Kosovo, made me enter the research of this type of criminality.

 

 Apart from principles and rules stipulated by special laws of the field of economy, protection of the economic system is also helped by the Criminal Code, which incriminates the act of counterfeit money as a criminal offence against the economic system, thereby ensuring general prevention of potential offenders, and repressive measures against confirmed offenders. Protection of economic and monetary systems is also provided upon by numerous international acts.

 The paper is permeated by conclusions, analysis and independent recommendations, which I believe will contribute de lege ferrenda to criminal policies in preventing and combating this type of crime. In researching the criminal offences of counterfeiting money, I have used the method of historical materialism, dogmatic law method, statistical methods, surveys and interviews, and studies of individual cases.

 

 From the research of this type of crime, I have concluded that these criminal offences are a serious type of crime, which may result in major individual, family and social consequences. Nevertheless, these crimes are found in all societies, including Kosovo.

References

UNIVERSITY TEXTBOOKS:

Azem HAJDARI, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2007.

Ejup SAHITI, Psikologjia gjyqësore, Prishtinë, 2007.

Ismet ELEZI, E drejta penale, pjesa e posaçme, Tiranë, 2005.

Ismet SALIHU, E drejta penale, pjesa e përgjithshme, Prishtinë, 2008.

Ismet SALIHU, E drejta penale, pjesa e posaçme, Prishtinë, 2009.

Jean PINATEL, La Criminologie, Paris, 1979.

Milan MILUTINOVIĆ, Politika kriminale, Prishtinë, 1987.

Ragip HALILI, Viktimologjia, Prishtinë, 2007.

Ragip HALILI, Kriminologjia, Prishtinë, 2008.

Skënder BEGEJA, Kriminalistika, Tiranë, 2004.

Vasilika HYSI, Hyrje në kriminologji dhe penologji, Tiranë, 2000.

Vesel LATIFI, Kriminalistika-Zbulimi dhe të provuarit e krimit, Prishtinë, 2006.

Vlado KAMBOVSKI, E drejta penale, pjesa e përgjithshme, Shkup, 2007.

Vlado VODINELIĆ, Kriminalistika, Prishtinë, 1972.

Books:

Ana GARAČIČ, Kazneni Zakon u sudskoj praksi, Zagreb, 2001.

Azem HAJDARI, Kriminaliteti i të miturve në Kosovë 2001-2003”, Prishtinë, 2004.

Azem HAJDARI, Kriminaliteti i organizuar, Prishtinë, 2006.

Azem HAJDARI, Procedura penale-Komentar, Prishtinë, 2010.

Azem HAJDARI, Sistemi i drejtësisë për të mitur-Komentar, Prishtinë, 2010.

Bajram UKAJ, Dënimet në të drejtën penale të Shqipërisë, Prishtinë, 2006.

Jim MARRS, Kush e sundon botën?, Tiranë, 2000.

Luan GJONÇA, Korrupsioni, veprat penale përbërëse dhe krimi i organizuar, Tiranë,2004.

Misha GLENNY, McMafia–Krimi pa kufi, Prishtinë, 2008.

Vesel LATIFI, Politika kriminale, Prishtinë, 1998.

Zamir PODA, Krimi i organizuar, Tiranë, 1998.

Krimi i organizuar transnacional, Tiranë, 1999.

Scientific Articles:

Azem HAJDARI, The Fenomenology and Etiology of Criminal Acts Involving Immigrant Smuggling in Kosovo”, Sociedad Mexicana de Criminologia, Numero 2, Mexico, 2009.

Ejup SAHITI, Procesi i të provuarit në procedurë penale, mundësitë dhe vështirësitë, E drejta Nr. 3, Prishtinë, 2007.

Milot KRASNIQI, Marrëveshja për pranimin e fajësisë sipas legjislacionit penal të Republikës së Kosovës, Revista “Drejtësia Shqiptare”, Tiranë, korrik 2012.

Musa XH. DRAGUSHA, Penalizimi i krimeve financiare në Kosovë–Korniza ligjore dhe praktika, Buletini i Odës së Avokatëve të Kosovës “Avokatura”, Nr. 10, Prishtinë, 2010.

Ragip HALILI, Format dhe shkaqet e krimeve në rrethanat e pasluftës në Kosovë, Demokracia Nr. 1, Gjakovë, 2000.

Disa veçori kriminologjike të kriminalitetit ekonomik në shoqërinë bashkëkohore, E drejta-Revistë për çështje juridike dhe shoqërore e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, Nr. 1-2, Prishtinë, 2002.

Disa karakteristika të kriminalitetit të organizuar në Kosovë dhe parandalim i tij, E drejta, Nr. 4, Prishtinë, 2002.

Skënder BEGEJA, Mesdheu–Deti i krimit të organizuar dhe i trafikimit të jashtëligjshëm, E drejta, Nr. 2, Prishtinë, 2004.

Vasilika HYSI, Parandalimi i kriminalitetit–drejtimi kryesor për garantimin në praktikë të të drejtave të njeriut, “Drejtësia”, Nr. 3-4, Tiranë, 1996.

Vesel LATIFI, Problematika e krimit të organizuar në Kosovë dhe bashkëpunimi në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar në luftën kundër tij, E drejta, Nr. 4, Prishtinë, 2002.

NORMATIVE ACTS:

Constitution of the Republic of Kosovo, Prishtinë, 2008.

Criminal Code of Kosovo, Prishtina 2004.

Criminal Code of the Republic of Kosovo, no. 04/L-082, Prishtina, 2012.

Criminal Code of the Republic of Albania, Tirana, 1995.

Law no. 03/L-035 on Kosovo Police”, Official Gazette of the Republic of Kosovo, no. 28, of 4 June 2008.

Law no. 03/L-199 on Courts, Official Gazette, No. 79, of 24 August 2010.

OTHER SOURCES:

Kosovo Law Centre, Case Law Bulletin, Supreme Court of Kosovo (Buletini i Praktikës Gjyqësore-Gjykata Supreme e Kosovës), Prishtina, 2005.

Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë,

Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Fjalor i gjuhës së sotme, Tiranë, 2002.

Kosovo Police, PrishtinaData on the situation of criminality and money counterfeit for the period 2000-2010.

Municipal Public Prosecution

District Public Prosecution in Prishtina Data on the situation of criminality and money counterfeit for the period 2000-2010.

Municipal Court

District Court in Prishtina, Decisions on offenses of money counterfeiting for the period 2000-2010.

Published
2012-12-31
Section
Original Research Articles