Challenges and Opportunities of Social Care Services for seniors in the Czech Republic (based on an example of the town of Havířov (located in structurally affected Moravian-Silesian Region)

  • MSc. Šárka Prudká
  • MSc. Lenka Brown

Abstract

This paper is focused on the issue of people over 65 years of age - seniors - who live in the town of Havířov in the Czech Republic. This town is located in the structurally affected region which nowadays faces both problems of aging population and high unemployment resulting in leaving of young people to more perspective regions. Great emphasis is, therefore, placed on social care services provided to seniors. The authors analyze the social service system with particular attention to the current challenges and opportunities and to the problems of this structurally affected region.

References

Act no. 108 of 2006, 2006 Coll, to be found on http://www.mpsv.cz/files/clanky/ 7372/108_2006_Sb.pdf

Community plan of development of social services - Corporate Town of Havířov, 2005, to be found on http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan/analyza-potreb-uzivatelu-socialnich-sluzeb and http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-plan/analyza-poskytovatelu-socialnich-sluzeb.Internet websites of Czech Statistical Office (www.czso.cz), 2010 a 2011JOHNES, C.: New perspectives of the Welfare State in Europe. London, Routledge 1993

Kolektiv autorů. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Koncepce bydlení statutární-ho města Havířova.2005, to be found on hffp://moodle.vsb.cz/archiv/modKolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. Vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 84

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 448 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpi-sů, a některé další zákony), to be found on http://is.muni.cz/th/99741/esf_m/ Analyza_nove_koncepce_systemu_socialnich_sluzeb.pdf

MATOUŠEK, O. a kol., Metody a řízení komunitní práce, nakladatelství Portál, Praha 2008, str. 263

MATOUŠEK, O., a kol. Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, a.s., 2007

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008.

ROYSE, D., THYER, B.A., PADGET, D.K., LOGAN, T.K.: Program Evaluation. Bel-mont, Brooks/Cole 2001

TOMEŠ, I.: Part III. Protection. In: Kerschen, N. et al.: Long-term Care for Older People. Luxemburg, Ministry of Social Affairs 2005

http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/269

Commission´s Proposal for the new ESF regulation for the 2014+

Published
2011-12-31
Section
Original Research Articles