Overview of Slovenian Legal Regulation for Possible Transformation of Public Institutions into Commercial Companies

  • Dr.Sc. Bojan TIČAR ILIRIA College
Keywords: public institution, public sector, public-private partnership, public service, limited liability Company, public limited company, law on public institutions,

Abstract

In the present article, the author defines and analyses the legal framework of the transformation of public institutions into commercial companies with an emphasis on the procedures for transforming public institutions into limited liability companies (ltd.). The author first presents the Slovenian legal framework and the new legislation on public-private partnerships (PPP), which was adopted last year. In the second part of the article, the author analyses the new rules, which primarily refer to public companies. These rules apply, mutatis mutandis, to public institutions. The procedures for transforming public institutions into limited liability companies are particularly demanding, as not only the transitional provisions of public-private-partnership legislation regarding public companies apply mutatis mutandis, but also the procedures for the corporate transformation of public limited companies into limited liability companies. The author concludes the article with some open issues regarding such procedures in the Slovenian legal system and the consequences of such transformations for the founders and employees of such transformed public institutions.

References

ARWRPISBLC - Act Regulating Wage Rates in Public Institutions, State Bodies, and Local Community Bodies - Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ), Official Gazette RS, No. 18/1994, Amendments: Official Gazette RS, No. 13/1995 Constitutional Court Decision: U-I-117/93-28, 36/1996, 20/1997-ZDPra, 39/1999-ZMPUPR, 86/1999 Constitutional Court Decision: U-I-134/96, 98/1999-ZZdrS, 66/2000 Constitutional Court Decision: U-I-274/97-19.

Bohinc R., Tičar B., (2007), Upravno pravo – splošni del, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru: Ljubljana.

CA - Companies Act; Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Official Gazette RS, No. 42/2006 (60/2006 corr.), Amendments: Official Gazette RS, Nos. 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 corr.), 10/2008.

CSA - Civil Servants Act; Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Official Gazette RS, Nos. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 corr.), 23/2005, 62/2005 Constitutional Court Decision: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Constitutional Court Decision: U-I-343/04-11, 23/2006 Constitutional Court Order: U-I-341/05-10, 62/2006 Constitutional Court Order: U-I-227/06-

ERA - Employment Relationships Act; Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Official Gazette RS, No. 42/2002, Amendments: Official Gazette RS, Nos. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Constitutional Court Decision: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007.

European Commission, (2004), Green Paper on Public-Private Partnership, Brussels.

Grimsey, D. and Lewis M.K., (2005) (eds.), The Economics of Public Private Partnerships, The International Library of Critical Writings in economics, Edvard Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, Mass, pg. 183.

IA - Institutes Act; Zakon o zavodih , Official Gazette RS, No. 12I/1991, Amendments: Official Gazette RS, No. 45I/1994 Constitutional Court Decision: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Constitutional Court Decision: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006.

Juhart, M., (2007), Preoblikovanje javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo, Nebra d.o.o. - Seminar on the topic of “Public Institutions”, Portorož, 23-24 May.

Korpič-Horvat, E., (2003), Negospodarske javne službe, Lex localis, Year 1, No. 4, pg. 15-30. By the same author: Razmejitev med dejavnostjo javne službe in drugimi dejavnostmi (2001), Računovodske šole zveze, 8. šola poglobljenega knjigovodstva določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana.

Mužina A., Bohinc R., Tičar B., (2007), Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) s pojasnili, Nebra: Ljubljana.

PFA - Public Finance Act; Zakon o javnih financah (ZJF), Official Gazette RS, No. 79/1999, Amendments: Official Gazette RS, Nos. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007.

PPPA - Public-Private Partnership Act; Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), Official Gazette RS, No. 127/2006.

Rus V., (1990), Socialna država in družba blaginje, Domus: Ljubljana.

SSPSA - Salary System in the Public Sector Act - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Official Gazette RS, Nos. 56/2002, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 Constitutional Court Order: U-I-60/06-12, 68/2006.

Trpin, G., (2004), Javne službe in javni zavodi, Dnevi slovenskih pravnikov 2004, Portorož, 14-16 October, Podjetje in delo, Year 30, No. 6/7, Ljubljana, Gospodarski vestnik, pg.1376-1382.

Trpin, G., (2005), Pravni položaj premoženja javnih zavodov, Javna uprava, Year 41, No. 2/3, pg. 354-367, Ljubljana.

Zver Eva (2007), Economic analysis of public institutions, UMAR, Ljubljana

Published
2018-10-31
Section
Original Research Articles