Georgieva Svrtinov, Dr.Sc. Vesna, Faculty of Economics "Goce Delcev" University - Stip “Krste Misirkov” bb, Stip P.O. box 201 Republic of Macedonia, North Macedonia