Todorovski, MSc. Aleksandar, University "St. Kliment Ohridski" - MACEDONIA, North Macedonia