Bytyqi, MSc. Vilard, Kosovo Academy for Public Safety